Πανάγιον: Ορθόδοξοι Άγιοι ανά αλφαβητική σειρά – Άγιοι από Α

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Πανάγιον

Ορθόδοξοι Άγιοι ανά αλφαβητική σειρά

Άγιοι από Α

Πηγή:

http://www.worldsaints.org

http://www.worldsaints.org/αρχική-σελίδα/αλφαβητάρι/αλφαβητικώς/

http://www.worldsaints.org/αρχική-σελίδα/αλφαβητάρι/αλφαβητικώς/a/

ΠΑΝΑΓΙΟΝ –ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΓΙΩΝ

WORLD SAINTS – ENCYCLOPEDIA OF ORTHODOX SAINTS

A
᾿Ααθοῦσα ἢ Βαθοῦσα πρεσβύτερος Γότθος μάρτυς 26/3.
᾿Ααρὼν ἐκ τῶν Πρωτομαρτύρων τῆς Οὐαλλίας (304) 1/7.
᾿Ααρὼν Προφήτης (1500 π.Χ.) 12/3.
᾿Αβακοὺμ ᾿Αθωνίτης μαρτυρήσας ἐν Θεσσαλονίκῃ (1628) 6/8, 30/10.
᾿Αββακοὺμ καὶ ᾿Οδιφάκιος τέκνα Μάριου καὶ Μάρθας μάρτυρες, (270) 19/1.
᾿Αββακοὺμ μάρτυς (269) 6/7.
᾿Αββακοὺμ νεομάρτυς ὁ Σέρβος (1814) 17/12.
᾿Αββακοὺμ Προφήτης (7ος αἰὼν π.Χ.) 2/12.
῎Αβδ-῎Αλ-Μασίχ, ὁσιομάρτυς 9/3.
῎Αβδας ἢ ῎Αβιδος ᾿Επίσκοπος Χόρσμιδ, ἐν Περσίᾳ, ἱερομάρτυς (5ος αἰών) 5/9, 31/3.
᾿Αβδᾶς μάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μαρτυρήσαντες ᾿Αντίοχος, Νικόστρατος καὶ Σάββας 8/7.
᾿Αβδεχαλᾶς (344) 17/4.
᾿Αβδιησοῦς ἢ ᾿Αβδίκιος ἱερομάρτυς ἐν Περσίᾳ (362 ἢ 364) 10/4, 9/4, 16/5.
᾿Αβδιοὺ Προφήτης (9ος αἰὼν π.Χ.) 19/11.
᾿Αβδιφὰξ μάρτυς (269) 6/7.
᾿Αβδὸρ μάρτυς (251) 30/7.
᾿Αβεὶμ μάρτυς ἐκ τῶν ἑπτὰ παίδων Μακκαβαίων (166 π.Χ) 1/8.
῎Αβελ ὁ Δίκαιος ὁ πρῶτος παγκόσμιος μάρτυς 20/3.
᾿Αβελάρδος ἡγούμενος (753) 3/1.
᾿Αβεννὴρ μοναχὸς, πατὴρ βασιλέως ᾿Ινδιῶν καὶ μοναχοῦ ᾿Ιωάσαφ 26/8, 19/11.
᾿Αβέρκιος μάρτυς (1ος αἰών) 26/5.
᾿Αβέρκιος ᾿Αρχιεπίσκοπος νεοϊερομάρτυς Ρῶσσος (1927) 15/5.
᾿Αβέρκιος ᾿Ισαπόστολος, ᾿Επίσκοπος ῾Ιεραπόλεως (167) 22/10.
᾿Αβέρκιος μάρτυς 5/12.
᾿Αβήπας Γότθος μάρτυς 26/3.
῎Αβιβος ἐκ τῶν Δώδεκα Πατέρων ἐν Γεωργίᾳ 7/5.
῎Αβιβος ἐν Κριμαίᾳ μαρτυρήσας τῷ 375 26/3.
῎Αβιβος ἐν Περσίᾳ (330) 28/3, 29/3.
῎Αβιβος ᾿Επίσκοπος Νεκρέσι Γεωργίας ἱερομάρτυς (6ος αἰών) 29/11.
῎Αβιβος ἢ Σαβῖνος μάρτυς ἐν Αἰγύπτῳ (287) 16/3, 13/3.
῎Αβιβος μάρτυς 15/11.
῎Αβιβος μάρτυς ἐν Σαμοβάταις (297) 29/1.
῎Αβιβος νέος 2/12.
᾿Αβίλιος Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας (98) 22/2.
῎Αβιτος (Avit) ᾿Επίσκοπος Βιέννης (519) 5/2.
῎Αβιτος ᾿Επίσκοπος Κλερμὸν Γαλατίας (594) 21/8.
᾿Αβούδημος μάρτυς ἐν Τενέδῳ (4ος αἰών) 15/7.
᾿Αβούνδιος μάρτυς Ρώμης (258) 13/8.
᾿Αβούνδιος μάρτυς νέος τῇ ἡλικίᾳ (273) 30/7.
᾿Αβραὰμ ἐν Λάτρῳ μοναχός 26/3.
᾿Αβραὰμ ἐν Πάλεοστροβ (῾Ολονιὲτς) μοναχὸς (1420) 19/5.
᾿Αβραὰμ ᾿Επίσκοπος ᾿Αρβήλων ᾿Ασσυρίας (344-347) 4/2.
᾿Αβραὰμ ᾿Επίσκοπος Χὰρ ἐν Μεσοποταμίᾳ (5ος αἰών) 14/2.
᾿Αβραὰμ ἢ ᾿Αβράμιος τοῦ Γκαλίτς, μαθητὴς τοῦ ἁγίου Σεργίου Ραντονὲζ (1375) 20/7.
᾿Αβραὰμ ἡγούμενος ᾿Ωβέρνης-Γαλλίας (477) 15/6.
᾿Αβραὰμ μάρτυς 31/10.
᾿Αβραὰμ μάρτυς ὁ Βούλγαρος (1229) 6/3, 1/4.
᾿Αβραὰμ καὶ Κόπριος μοναχοὶ ἐν Πετσέγκᾳ (15ος αἰών) 4/2.
᾿Αβραὰμ, ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ τῶν προπατόρων 21/8.
᾿Αβραὰμ ὁ Δίκαιος καὶ ὁ ἀνεψιὸς αὐτοῦ Λὼτ (2000 π.Χ.) 9/10.
᾿Αβραὰμ ὁ ἐν Σμολὲνσκ (1220) (1238) 21/8.
᾿Αβράμιος βλ. ᾿Αβραὰμ ἢ ᾿Αβράμιος.
᾿Αβραάμιος ὁ δενδρίτης τοῦ Σινᾶ (4ος (αἰών) Τετάρτης Διακαινησίμου.
᾿Αβράμιος ἐν Βαλαὰμ, μαθητὴς Κορνηλίου (1420) 21/8.
᾿Αβράμιος ᾿Επίσκοπος Κρατέας Βιθυνίας, ὁ ἐκ Συρίας (᾿Εμέσης) (5ος αἰών) 6/12.
᾿Αβράμιος ὁ Βούλγαρος, ἀνακομιδή (1230) 16/5.
᾿Αβράμιος ὁ ἔγκλειστος ἐν Μεσοποταμίᾳ (360) 29/10.
᾿Αβράμιος ὁ ἔγκλειστος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου 29/10.
᾿Αβράμιος ὁ ἐν Πσκὸφ (Μιρόζ) μοναχὸς (1158) 24/9.
᾿Αβράμιος ὁ ἐπιμελὴς ἐν Κιέβῳ ὁ Θαυματουργὸς (12ος-13ος αἰών) 21/8.
᾿Αβράμιος ὅσιος ὁ ἐν Παλαιστίνῃ (4ος αἰών) 13/2.
᾿Αβράμιος τοῦ Ροστὼβ (Βαλαάμ) (1073) 29/10.
᾿Αβρίκιος μάρτυς 28/2.
῎Αγαβος ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ 8/4.
῎Αγαβος μοναχὸς ὁ Σῦρος (5ος αἰών) 22/11.
᾿Αγαθάγγελος ᾿Επίσκοπος Δαμασκοῦ ὁ ἐξ ῾Εβραίων (435) 8/2.
᾿Αγαθάγγελος ᾿Εσφιγμενίτης νεομάρτυς (1819) 19/4.
᾿Αγαθάγγελος μάρτυς (312) 23/1.
᾿Αγαθάγγελος μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ 5/11.
᾿Αγαθάγγελος νεομάρτυς ἐν Μοναστηρίῳ (1727) 17/2.
᾿Αγάθη μάρτυς ἐν Παλέρμῳ Σικελίας (251) 5/2.
᾿Αγαθόδωρος ἐν Περγάμῳ (251) 13/10.
᾿Αγαθοδώρος, Εφραίμ, Βασιλεύς, Εὐγενίου, Καπίτωνος, Αἰθερίου καὶ ᾿Ελπιδίου ᾿Επισκόπου Χερσῶνος, ἱερομαρτύρων (4ος αἰών).
᾿Αγαθόδωρος ἱερομάρτυς (4ος αἰών) 7/3.
᾿Αγαθόδωρος μάρτυς ἐν Καππαδοκίᾳ 2/2.
᾿Αγαθόκλεια μάρτυς (156) 17/9.
᾿Αγαθονίκη ἢ Ματρώνα ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
᾿Αγαθονίκη παρθενομάρτυς ἐν Καρχηδόνι 10/8.
᾿Αγαθόνικος ἐν Περγάμῳ (251) 13/10.
᾿Αγαθόνικος μάρτυς ἐν Νικομηδείᾳ (4ος αἰών) 22/8.
᾿Αγαθόπους μάρτυς ἐν Θεσσαλονίκῃ (803) 4/4.
᾿Αγαθόπους μάρτυς ἐν Κρήτῃ (3ος αἰών) 23/12.
᾿Αγάθων ἐν Θαυμαστῷ ὄρει 10/2.
᾿Αγάθων θαυματουργὸς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος-14ος αἰών) 20/2.
᾿Αγάθων μοναχὸς ἐν Αἰγύπτῳ (257) 2/3.
᾿Αγάθων μοναχὸς ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰών) 8/1.
᾿Αγάθων ὁμολογητὴς ἐν Θεσσαλονίκῃ (304) 16/4.
᾿Αγάθων Πάπας Ρώμης (682) 20/2.
᾿Αγάπη μάρτυς (137) 17/9.
᾿Αγάπη μάρτυς ἐν ᾿Ιλλυρίᾳ (304) 16/4.
᾿Αγαπητὸς γέρων τῆς ῎Οπτινα (1922) 23/2.
᾿Αγαπητός ἐν Μερκούτσεβ (Βολόγκντα) (1578) 21/5.
᾿Αγαπητὸς ᾿Επίσκοπος Συνάδων ἐν Φρυγίᾳ (4ος αἰών) 18/2.
᾿Αγαπητὸς ἢ ᾿Αμᾶτος ἡγούμενος Ρεμιρεμὸν Γαλλίας (527) 13/9.
᾿Αγαπητὸς μάρτυς ἱεροδιάκονος (258) 10/8.
᾿Αγαπητὸς Πάπας Ρώμης (536) 17/4.
᾿Αγαπητός του Κιέβου ᾿Ανάργυρος ἰατρὸς (1095) 1/6.
᾿Αγάπιος καὶ Θεόδωρος 11/1.
᾿Αγάπιος (᾿Αμάντιος) ᾿Επίσκοπος Ροδὲς (4ος αἰών) 4/11.
᾿Αγάπιος ᾿Αποκρείας ἐν Συρίᾳ 11/1.
᾿Αγάπιος Βατοπεδινός 1/3.
᾿Αγάπιος μάρτυς 1/3.
᾿Αγάπιος μάρτυς 19/11.
᾿Αγάπιος μάρτυς 3/12.
᾿Αγάπιος μάρτυς (32
᾿Ανάμνησις τῶν ἐν Τυφλίδι τῆς Γεωργίας μαρτυρησάντων ὑπὸ τοῦ Γιελαλουντὶν (13ος αἰών) 31/10.
᾿Ανανίας (344) 17/4.
᾿Ανανίας ἐκ τῶν 3 παίδων ἐν καμίνῳ (600 π.Χ.) 17/12.
᾿Ανανίας ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο΄ 1/10.
᾿Ανανίας ᾿Επίσκοπος ᾿Εφέσου 1/12.
᾿Ανανίας ἢ ῎Ανινος μοναχὸς παρὰ τῷ Εὐφράτῃ 18/3.
᾿Ανανίας μάρτυς 9/6.
᾿Ανανίας Μητροπολίτης Λακεδαίμονος ἱερομάρτυς (1767) 15/4.
᾿Ανανίας μοναχὸς ἐν Νόβγκοροντ, εἰκονογράφος (1581) 17/6.
᾿Ανανίας ὁ Πέρσης. μάρτυς 1/12.
᾿Ανανίας πρεσβύτερος μάρτυς ἐν Φοινίκῃ, Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς ἑπτὰ μάρτυρες (284-305) 26/1.
᾿Ανανίας προφήτης 27/3.
᾿Αναξαμένης ἢ ᾿Ανάξαρχος ἢ ᾿Ανάξανδρος μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
᾿Ανάξανδρος βλ. ᾿Αναξαμένης ἢ ᾿Ανάξαρχος.
᾿Ανάξαρχος βλ. ᾿Αναξαμένης ἢ ᾿Ανάξαρχος.
᾿Αναργύρων Πάντων (Β´) σύναξις 17/10.
᾿Αναστασία Μεγάλη Δούκισσα, μάρτυς (1918) 17/7.
᾿Αναστασία ᾿Αντρέγιεβνα ἡ διὰ Χριστὸν σαλή 1/3.
᾿Αναστασία, ᾿Αντώνιος, καὶ Κέλσιος, συμμαρτυρήσαντες ἐν Αἰγύπτῳ μετὰ τοῦ ᾿Ιουλιανοῦ καὶ Βασιλίσσης μητρὸς αὐτῶν, εἴκοσι στρατιωτῶν καὶ πέντε παίδων (313) 8/1.
᾿Αναστασία ἐν Ρώμῃ μαθήτρια ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου 15/4.
᾿Αναστασία ἡ ἐν Σερβίᾳ (1200) 22/6.
᾿Αναστασία ἡ Πατρικία ἡ ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (567) 10/3 [εἰς ἄλλους 28/8].
᾿Αναστασία ἡ Φαρμακολύτρια μεγαλομάρτυς (304) 22/12.
᾿Αναστασία καὶ 34 μονάζουσαι ἐν Οὐγκλὶτς μάρτυρες 10/4.
᾿Αναστασία παρθενομάρτυς ἡ Ρωμαία (3ος αἰών) 29/10, 12/10.
᾿Αναστάσιοι (δύο). ῾Ομολογηταί (7ος αἰών) 20/9.
᾿Αναστάσιος Α´ Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας 20/4.
᾿Αναστάσιος Β´ Πατριάρχης ᾿Αντιοχείας ἱερομάρτυς 20/4.
᾿Αναστάσιος Β´ Πατριάρχης ῾Ιεροσολύμων 10/2.
᾿Αναστάσιος διάκονος καὶ μάρτυς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (12ος αἰών) 22/1.
᾿Αναστάσιος ἐν Αἰγύπτῳ μαρτυρήσας (313) 8/1.
᾿Αναστάσιος ἐν Ναυπλίῳ μάρτυς (1655) 1/2.
᾿Αναστάσιος Θεσσαλονίκης νεομάρτυς ὁ ἐκ Βουλγαρίας (1794) 8/8.
᾿Αναστάσιος ἱερομάρτυς 21/6.
᾿Αναστάσιος μαθητὴς Μαξίμου ῾Ομολογητοῦ (662) 21/1.
᾿Αναστάσιος μάρτυς (3ος αἰών) 25/10.
᾿Αναστάσιος μάρτυς 5/12.
᾿Αναστάσιος νεομάρτυς Βουλγαρίας καὶ Σερβίας (1794) 29/8.
᾿Αναστάσιος νεομάρτυς ἐξ ᾿Ιωαννίνων (1743) 8/7.
᾿Αναστάσιος ὁ ἐν ᾿Ηπείρῳ νεομάρτυς (1750) 18/11.
᾿Αναστάσιος ὁ Πέρσης μάρτυς (628) 22/1, ἀνακομιδὴ λειψάνων 24/1.
᾿Αναστάσιος ὁ Ραϊθοῦ (7ος αἰών) Τετάρτη Διακαινησίμου.
᾿Αναστάσιος Περιστέρων, μοναχὸς ὁ ἐν Κύπρῳ 17/9.
᾿Αναστάσιος Σιναΐτης (695) 21/4, 20/4.
᾿Αναστάσιος Σιναΐτης ὁ γράψας τὰς «Διηγήσεις». Τετάρτη Διακαινησίμου.
᾿Αναστάσιος τῶν ᾿Ασωμάτων τῆς Λέσβου νεομάρτυς (1816) 11/8.
᾿Αναστασοῦ ἡ ἐν Λευκαδίῳ μοναχή 18/5.
᾿Ανατολὴ καὶ Βικτωρία μαρτυρήσασαι ἐν Ρώμῃ ἐπὶ Δεκίου 23/12.
᾿Ανατολὴ μάρτυς (66) 26/2.
᾿Ανατόλιος Α´ γέρων ὁ ἐν ῎Οπτινᾳ (1894) 25/1.
᾿Ανατόλιος Β´ (ὁ νεώτερος) νεομάρτυς ἐν ῎Οπτινᾳ (1922) 30/7.
᾿Ανατόλιος καὶ Πρωτολέων συμμαρτυρήσαντες τῷ Γεωργίῳ (303) 23/4.
᾿Ανατόλιος Κομένσκυ νεοϊερομάρτυς, ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Ιρκούτσκ (1925) 20/9 καὶ 12/12 σύναξις.
᾿Ανατόλιος μάρτυς ἐν Νικαίᾳ (312) 20/11.
᾿Ανατόλιος νεοϊερομάρτυς Μητροπολίτης ᾿Οδησσοῦ (1938) 10/2.
᾿Ανατόλιος νεομάρτυς ἐν Σαρὼφ, σύναξις 6/11.
᾿Ανατόλιος νεομάρτυς τῆς ῎Οπτινα 12/11 (σύναξις).
᾿Ανατόλιος Μητροπολίτης ᾿Οδησσοῦ νεοϊερομάρτυς (1938) 23/1.
᾿Ανατόλιος ὁ ἔγκλειστος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (12ος αἰών) 31/10, 3/7.
᾿Ανατόλιος ὁ ἐκ Ραϊθοῦ ὁ ῾Ιεροσολυμίτης καὶ ᾿Ανδρέας μαθηταὶ Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου (5ος αἰών), 26/4.
᾿Ανατόλιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (458) 3/7.
᾿Ανατόλιος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος αἰών) 3/7.
᾿᾿Ανγος τοῦ Κὲλντ ᾿Ιρλανδὸς ἐν Σεβαστείᾳ (320), συντάκτης ᾿Ιρλανδικοῦ Μαρτυρολογίου, 9/3, 11/3.
᾿Ανδρέας ἀνακομιδὴ λειψάνων εἰς ῾Αγίους ᾿Αποστόλους Κωνσταντινουπόλεως 20/6.
᾿Ανδρέας ᾿Αββᾶς Ραϊθοῦ (6ος αἰών). Τετάρτη Διακαινησίμου.
᾿Ανδρέας ᾿Αρχιεπίσκοπος Κρήτης (712-726) 4/7.
᾿Ανδρέας μοναχὸς ὁ ἐν Κουμπὲνσκ (Βολόγκντᾳ) (1453) 10/9.
᾿Ανδρέας ἐρημίτης ἐν Αἰγύπτῳ 12/6.
᾿Ανδρέας ἡγούμενος Ραφαὴλ ἐν Τομπὸλσκ (1820) 14/5.
᾿Ανδρέας ἱερομόναχος νεομάρτυς ἐν Κομάνᾳ Γεωργίας (1993) 22/6.
᾿Ανδρέας καὶ ᾿Ανατόλιος μαθηταὶ Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου (5ος αἰών) 26/4.
᾿Ανδρέας καὶ ἄλλοι μάρτυρες 31/8.
᾿Ανδρέας ῾Ιεράρχης Κρήτης. (Σύναξις) 25/8.
᾿Ανδρέας καὶ Πρόβος μάρτυρες 9/7.
᾿Ανδρέας μάρτυς ἐν ᾿Αφρικῇ μαρτυρήσας (9ος αἰών) 23/9.
᾿Ανδρέας μοναχὸς ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰών) 2/12.
᾿Ανδρέας νεοϊερομάρτυς ᾿Επίσκοπος Οὔφα (1937) 26/12.
᾿Ανδρέας νεομάρτυς Χίου (1465) 29/5.
᾿Ανδρέας ὁ διὰ Χριστὸν σαλός, ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει (936) 2/10, 28/5.
᾿Ανδρέας ὁ ἐν ᾿Αθήναις μάρτυς ἐπὶ Δεκίου (250) 18/5.
᾿Ανδρέας ὁ ἐν ᾿Ηπείρῳ μοναχός 15/5.
᾿Ανδρέας ὁ ἐν Κρίσει μάρτυς, ὁμολογητής, μοναχὸς (767) 17/10, 21/10.
᾿Ανδρέας ὁμολογητής (8ος αἰών) 20/9.
᾿Ανδρέας ὁ Πρωτόκλητος (62) 30/11.
᾿Ανδρέας ὁ Ρῶσσος ἐν Καΐρῳ (1174) 4/7.
᾿Ανδρέας πρεσβύτερος (730-735) 21/9.
᾿Ανδρέας πρεσβύτερος νεοϊερομάρτυς μετὰ τῶν θυγατέρων αὐτοῦ Λυδίας, Δομνίκης καὶ Μαρίας, ἐν Ρωσσίᾳ (1919) 6/1.
᾿Ανδρέας πρίγκηψ τοῦ Μπογκολιούμπσκ (1174) 30/6, 4/7.
᾿Ανδρέας πρίγκηψ τοῦ Σμολένσκ (1390), (1539) 27/10 ἀνακομιδὴ λειψάνων.
᾿Ανδρέας Ρουμπλιὼφ μοναχὸς καὶ ἁγιογράφος (1430) 29/1, 4/7.
᾿Ανδρέας στρατηλάτης μάρτυς σὺν 253 στρατιῶται ἐν Κιλικίᾳ μαρτυρήσαντες (3ος αἰών) 19/8 και 12/7 (᾿Αποστ. Διακονία).
᾿Ανδρέας τῆς Τότμα ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς ἐν Βολόγκντᾳ 10/10.
᾿Ανδρόμαχος μάρτυς 12/10.
᾿Ανδρόνικος (1395) ἡγούμενος ἐν Μόσχᾳ 13/6.
᾿Ανδρόνικος (5ος αἰών) 9/10.
᾿Ανδρόνικος ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο´ 30/7.
᾿Ανδρόνικος ᾿Αρχιεπίσκοπος Πὲρμ νεομάρτυς ἐν Ρωσίᾳ (1918) 7/6, 4/6.
᾿Ανδρόνικος γέρων ἐν Τυφλίδι Γεωργίας (Μονὴ Γκλίνκ) (1974) 8/3 κοίμησις.
᾿Ανδρόνικος καὶ ᾿Αθανασία μάρτυρες (᾿Απ. Διακονία ᾿Εκκλ. ῾Ελλάδος) 2/3.
᾿Ανδρόνικος καὶ ᾿Ιουνία ἀπόστολοι ἐκ τῶν Ο´ (1ος αἰών) 17/5.
᾿Ανδρόνικος μάρτυς (304) 12/10.
᾿Ανδρόνικος μάρτυς ὁ Κρὴς (767) 20/10.
᾿Ανδρόνικος μοναχὸς ὁ ἐν ᾿Ατρῴᾳ 12/9.
᾿Ανδρόνικος νεοϊερομάρτυς ᾿Αρχιεπίσκοπος τῆς Πὲρμ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (1918) 7/6.
᾿Ανδρωνᾶς μάρτυς 3/11.
᾿Ανεζίνα, ᾿Εμμανουὴλ, Γεώργιος, Μαρία ἐν Κρήτῃ, νεομάρτυρες 14/7.
῎Ανεκτος μάρτυς ἐν Καππαδοκίᾳ 27/6.
῎Ανεκτος μάρτυς ἐν Κορίνθῳ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (258) 10/3.
᾿Ανεμπόδιστος μάρτυς ἐν Περσίᾳ (341) 2/11.
᾿Ανεύρεσις Εἰκόνος Θεοτόκου ἐν Τήνῳ (1823) 30/1.
᾿Ανεύρεσις λειψάνων ῾Αγίων μαρτύρων ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν τοῖς Εὐγενίου (395-423) 22/2.
᾿Ανεύρεσις λειψάνων μελῶν Τσαρικῆς οἰκογενείας (1979). ᾿Αναγνώρισις ἁγιότητος μόνον ὑπὸ τῆς Ρωσσικῆς ᾿Εκκλησίας.
᾿Ανεύρεσις Τιμίου Σταυροῦ καὶ ῞Ηλων τοῦ Κυρίου ῾Ημῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ (326) 6/3.
᾿Ανθηρὸς Πάπας Ρώμης ἱερομάρτυς (257) 5/8.
᾿Ανθία μάρτυς 12/10.
᾿Ανθία μήτηρ τοῦ ῾Αγίου ᾿Ελευθερίου 15/12.
῎Ανθιμος (4ος αἰὼν, 278 ἢ 303) 17/10.
῎Ανθιμος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν, Πρόεδρος Κρήτης 22/11.
῎Ανθιμος ᾿Επίσκοπος Νικομηδείας ἱερομάρτυς (302) 3/9.
῎Ανθιμος καὶ Στέφανος 7/6.
῎Ανθιμος μάρτυς 22/11.
῎Ανθιμος ὁ Γεωργιανός, Μητροπολίτης Οὐγγροβλαχίας (1716) 27/9.
῎Ανθιμος ὁ ἐν Χίῳ (1960) 15/2.
῎Ανθιμος ὁ τυφλός, μοναχὸς ὁ ἐν Κεφαλληνίᾳ 4/9.
᾿Ανθίων μάρτυς 26/6.
῎Ανθος μοναχὸς Παλαιστίνης 12/12.
᾿Ανθοῦσα ἢ ῎Αννα ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
᾿Ανθοῦσα ἡ Νέα μάρτυς 27/8.
᾿Ανθοῦσα μάρτυς 22/2.
᾿Ανθούσα μήτηρ ᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου (1928) 13/11.
᾿Ανθοῦσα παρθένος Κωνσταντινουπολίτισσα (801) 12/4.
᾿Ανθοῦσα Ρωμαία μάρτυς (5ος αἰών) 8/12.
᾿Ανθοῦσα Σελευκείας καὶ σὺν αὐτῇ μάρτυρες (298) 22/8.
᾿Ανθοῦσα τῆς Μαντινείας, ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ καὶ τῶν σὺν αὐτῇ 90 μοναζουσῶν (8ος αἰών) 27/7.
᾿Ανιὴλ τῆς Σκήτης μοναχὸς ἐν Αἰγύπτῳ (5ος αἰών) 7/6.
᾿Ανίκητος καὶ Φώτιος μάρτυρες ἐν Νικομηδείᾳ (305) 12/8.
᾿Ανίκητος μάρτυς ἐν Νικοπόλει ᾿Αρμενίας (319) 10/7.
᾿Ανίκητος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
᾿Ανιμαΐς καὶ οἱ σὺν αὐτῇ μάρτυρες 26/3.
᾿Ανίνας ὁ θαυματουργὸς 16/3.
῎Ανινος ἢ ᾿Ανανίας μοναχὸς παρὰ τῷ Εὐφράτῃ 18/3.
᾿Ανινος μοναχὸς παρὰ τῷ Εὐφράτῃ (Μεσοποταμία) 13/3.
῎Αννα ἐν Κωνσταντινουπόλει (5ος αἰών) 13/6.
῎Αννα (ἐν σχήματι ᾿Αναστασία) μήτηρ ῾Αγίου Σάββα Σερβίας (1200) 21/7.
῎Αννα ἢ ᾿Ανθοῦσα ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
῎Αννα ἡ ὀνομαζομένη Εὐφημιανὸς ἡ Κωνσταντινουπολίτις (826) 29/10.
῎Αννα θυγάτηρ Βσέλοβοντ Α´ Γιαροσλάβιτς 3/11.
῎Αννα θυγάτηρ Φανουὴλ (1ος αἰών) 28/8.
῎Αννα ῾Ιεροσολυμίτισσα 7/5.
῎Αννα καὶ ᾿Ιωακεὶμ οἱ Προπάτορες. Σύναξις 9/9.
῎Αννα καὶ οἱ σὺν αὐτῇ ἐν Κριμαίᾳ μαρτυρήσαντες (375) 26/3.
῎Αννα μάρτυς, μήτηρ Κυριακοῦ ᾿Επισκόπου ῾Ιεροσολύμων (363) 28/10.
῎Αννα μάρτυς ἐν ᾿Αδριανουπόλει (2ος-3ος αἰών) 22/10.
῎Αννα μάρτυς ἐν Ρώμῃ (304) 5/7.
῎Αννα μήτηρ ῾Αγίου Σάββα (ἢ ᾿Αναστασία) ἐν Σερβίᾳ (1200), 21/6, 22/6.
῎Αννα πριγκήπισσα τοῦ Νόβγκοροντ μήτηρ Βλαδιμήρου Γιαροσλὰβ (1056) 10/2 καὶ 4/10.
῎Αννα Προφήτις, μήτηρ Προφήτου Σαμουήλ (1100 π.Χ.) 23/7, 9/12.
῎Αννα Ρωμαία μάρτυς 20/1.
῎Αννα τῆς Λευκάδος 23/7.
῎Αννα τοῦ Κασὶν πριγκήπισσα Τβέρ [᾿Αναγνώρισις ἁγιότητος τῷ 1909 ὑπὸ τῆς Ρωσ. ᾿Εκκλησίας] 12/6, 2/10. ᾿Ανεύρεσις λειψάνων (1649) 21/7.
῎Αννα Τσούϊ ἐκ τῶν ἐν Πεκίνῳ ὑπὸ τῶν Μπόξερ 222 πρωτομαρτύρων (1900) 11/6.
Αννιανὸς ᾿Επίσκοπος ᾿Αλεξανδρείας (λείψανά του εἰς ἅγιον Γεώργιον Βενετίας).
᾿Ανομαῒς ἐν Κριμαίᾳ μαρτυρήσασα τῷ 375 26/3.
᾿Ανοὺβ μοναχός 6/6.
᾿Ανούβιος ὁμολογητὴς ὁ ἀναχωρητὴς ἐν Αἰγύπτῳ (5ος αἰών) 5/6.
᾿Ανσέρ ἢ ῎Ανσγκαρ (ἢ ᾿Ανσέριος) ᾿Επίσκοπος ᾿Αμβούργου, Φωτιστὴς τῶν Σκανδιναβῶν (Δανίας καὶ Σουηδίας) (865) 3/2.
᾿Ανσέριος βλ. ᾿Ανσέρ ἢ ῎Ανσγκαρ.
῎Ανσγκαρ βλ.᾿Ανσέρ ἢ ῎Ανσγκαρ.
῎Ανσφριντ ᾿Επίσκοπος Οὐτρέχτης τῆς ῾Ολλανδίας (1010) 3/5.
᾿Ανταμνὰν ἡγούμενος ᾿Ιόνας ἐν ταῖς Βρεττανικαῖς νήσοις (704) 23/9.
᾿Αντιγόνη ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
᾿Αντίγονος μάρτυς 13/10.
᾿Αντίγονος μάρτυς 17/10.
᾿Αντίκιος μάρτυς ἐν Νικοπόλει ᾿Αρμενίας (319) 10/7.
᾿Αντίοχος μάρτυς ἰατρὸς ὁ ἐν Σεβαστείᾳ (4ος αἰών) 16/7.
᾿Αντίοχος μοναχὸς ἐν Συρίᾳ (5ος αἰών) 23/2.
᾿Αντίοχος μοναχὸς ὁ ἐν Παλαιστίνῃ ὁ Πανδέκτης 24/12.
᾿Αντίοχος ὁ μετὰ ᾿Αβδᾶ, Νικοστράτου καὶ Σάββα μαρτυρήσας 8/7.
᾿Αντίπας Βαλαὰμ ὁ ᾿Αθωνίτης μοναχός ἐν Καλαποντέστι Ρουμανίας καὶ Βαλαὰμ Ρωσσίας (1882) 10/1.
᾿Αντίπας ᾿Επίσκοπος Περγάμου ἱερομάρτυς (92) 11/4.
᾿Αντίπατρος μάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (3ος αἰών) 28/4, 29/4.
᾿Αντίπατρος ᾿Επίσκοπος Βόστρων ἐν ᾿Αραβίᾳ 13/6.
᾿Αντωνία ἐκ Νικομηδείας πνιγείσα ἐν θαλάσσῃ 9/1.
᾿Αντωνίνα ἐν Κωνσταντινουπόλει (313) 10/6.
᾿Αντωνίνα ἐν Νικαίᾳ μάρτυς (284-305) 13/6.
᾿Αντωνίνα ἡγουμένη ἐν Κιζλιὰρ Βορείου Καυκάσου νεομάρτυς (1924) 1/3.
᾿Αντωνίνα μάρτυς ἐν Νικαίᾳ Βιθυνίας 1/3.
᾿Αντωνῖνος ᾿Αλεξανδρείας μάρτυς 9/8.
᾿Αντωνῖνος (᾿Αντώνιος) μάρτυς ᾿Απαμείας (5ος αἰών) 9/11.
᾿Αντωνῖνος μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ (308) 13/11.
᾿Αντωνῖνος μοναχὸς ἐν Συρίᾳ (5ος αἰών) 23/2.
᾿Αντώνιος (᾿Αβραάμ) τῆς Κόγια (1634) 7/6.
᾿Αντώνιος, Αναστασία καὶ Κέλσιος, συμμαρτυρήσαντες ἐν Αἰγύπτῳ μετὰ τοῦ ᾿Ιουλιανοῦ καὶ Βασιλίσσης μητρὸς αὐτῶν, εἴκοσι στρατιωτῶν καὶ πέντε παίδων (313) 8/1.
᾿Αντώνιος (᾿Αντωνῖνος) μάρτυς ᾿Απαμείας (5ος αἰών) 9/11.
᾿Αντώνιος ᾿Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁμολογητής (844) 2/11.
᾿Αντώνιος Β´ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (895) 12/2.
᾿Αντώνιος ἐκ τῶν Δώδεκα Πατέρων ἐν Γεωργίᾳ 7/5.
᾿Αντώνιος ἐκ τῶν ἐν ᾿Εφέσσῳ ἑπτὰ παίδων (250) 22/10, 4/8.
᾿Αντώνιος ἐν Αἰγύπτῳ μαρτυρήσας (313) 8/1.
᾿Αντώνιος ἐν Πέργῃ Παμφυλίας μάρτυς (3ος αἰών) 1/3.
᾿Αντώνιος ᾿Επίσκοπος Βολόγκντα (1588) 26/10.
᾿Αντώνιος ᾿Επίσκοπος Νόβγκοροντ (1232) 8/10 (σύναξις 10/2.).
᾿Αντώνιος ᾿Επίσκοπος Σάρδεων (10ος αἰών) 23/8.
᾿Αντώνιος ἡγούμενος ἐν Βολόγκντᾳ 23/6.
᾿Αντώνιος ἡγούμενος Λεοκνὼφ Νόβγκοροντ (1611) 12/7, 17/10.
᾿Αντώνιος ἡγούμενος τοῦ Ντὺμσκ Νόβγκοροντ μοναχὸς (1224) 24/6, 17/1.
᾿Αντώνιος ἱερομάρτυς 21/6.
᾿Αντώνιος μάρτυς 20/10.
᾿Αντώνιος μάρτυς 25/2.
᾿Αντώνιος μάρτυς ἐκ τῶν ἑπτὰ παίδων Μακκαβαίων (166 π.Χ.) 1/8.
᾿Αντώνιος μάρτυς ἐν ᾿Αφρικῇ (9ος αἰών) 23/9.
᾿Αντώνιος μάρτυς ἐν Νικοπόλει ᾿Αρμενίας (319) 10/7.
᾿Αντώνιος μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ (308) 12/11.
᾿Αντώνιος μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ 4/5.
᾿Αντώνιος μάρτυς ἐν Ρώμῃ (301) 6/7.
᾿Αντώνιος Μητροπολίτης Τομπόλσκ (1740) 27/3.
᾿Αντώνιος Μητροπολίτης Χκάντιντι Γεωργίας (1815) 13/10.
᾿Αντώνιος μοναχός, μάρτυς ἐν ῎Αθῳ (1282) 10/10.
᾿Αντώνιος μοναχὸς τῆς Μονῆς ῾Αγίου Νικολάου Καρελίας 18/4.
᾿Αντώνιος νεομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1937) 12/6.
᾿Αντώνιος ὁ ἐν ᾿Αθήναις νεομάρτυς (1774) 5/2.
᾿Αντώνιος ὁ ἐν Βίλνᾳ (Λιθουανίας) μάρτυς (1347) 14/4.
᾿Αντώνιος ὁ ἐν Γεωργίᾳ μοναχὸς ὁ στυλίτης ἐν Μαρτομκόφι (6ος αἰών) 19/1, 16/8.
᾿Αντώνιος ὁ Μέγας (356) 17/1.
᾿Αντώνιος ὁ νέος ἐν Βερροίᾳ τῆς Μακεδονίας 17/1.
᾿Αντώνιος ὁ νέος, μοναχὸς ἐν Χίῳ 1/12.
᾿Αντώνιος ὁ Ρωμαῖος ὁ ἐν Νόβγκοροντ (1147) 17/1, 3/8.
᾿Αντώνιος παιδομάρτυς ἐν ᾿Αγκύρᾳ 3ος αἰὼν (363) 7/11.
᾿Αντώνιος Ραβὰκ τοῦ Κοραϊσίτου ἐκ Χαλεπίου Συρίας (8ος-9ος αἰ.) 19/1.
᾿Αντώνιος Σίγιας μοναχὸς (Νόβγκοροντ) (1556) 7/12.
᾿Αντώνιος τῆς Μαύρης Λίμνης (Τσερνογιέρσκ) (16ος αἰών) 17/1.
᾿Αντώνιος τῆς ῎Οπτινα (1865) 7/8.
᾿Αντώνιος τοῦ Βολόγκντα 17/1.
᾿Αντώνιος τοῦ ᾿Ιέζερου-Βίλσεα Ρουμανίας (1714) 23/11.
᾿Αντώνιος τοῦ Κιέβου (1073) 10/7.
᾿Αντώνιος τοῦ Κράσνυϊ-Χὸλμ (1481) 17/1.
᾿Αντώνιος τοῦ Λερὲν, ἐκ Παννονίας (5ος αἰών) 28/12.
᾿Αντώνιος τοῦ Μεσσὶ ἐν Γεωργίᾳ (13ος αἰών) 16/3.
᾿Αντωνῖτος ἐν Ρώμῃ 19/4.
᾿Ανυσία Θεσσαλονίκης μάρτυς (298) 30/12.
᾿Ανύσιος ᾿Επίσκοπος Θεσσαλονίκης (406) 31/12.
᾿Ανώνυμοι μάρτυρες, ᾿Αφρικανοί καέντες ἐντὸς τοῦ ναοῦ ἐν Καρχηδόνι 13/2, 29/7, 7/12.
᾿Ανώνυμοι μάρτυρες (πατὴρ καὶ υἱὸς σταυρωθέντες) 13/2.
᾿Ανώνυμοι μάρτυρες (πατὴρ, μήτηρ καὶ δύο τέκτνα). 29/7.
᾿Ανώνυμοι Σιναΐται· Τρεῖς Φαρανῖται, ᾿Αόρατοι τινές, Δύο (6ος αἰών), Δύο ἀπὸ πολέμου ἐπιστρέφοντες, Τρεῖς (6ος αἰών), Δύο ἀόρατοι καὶ γυμνῆται (6ος αἰών). Εἷς δενδρίτης (4ος αἰών), εἷς ἐν Σίδδῃ, εἷς μάρτυς (6ος-7ος αἰών) ἐκ Φαράν, εἷς γυμνήτης, Τετάρτη Διακαινησίμου.
᾿Ανώνυμοι στρατιῶται μάρτυρες 8/5.
᾿Ανώνυμος δήμιος μετανοήσας 30/10 (ἀλλοῦ 25/3).
᾿Ανώνυμος μάρτυς γόνος τῆς Φαράν 14/1.
᾿Ανώνυμος μήτηρ μετὰ τῶν δύο τέκνων αὐτῆς 3/1.
᾿Απελλῆς ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο´. Σύναξις (1ος αἰών) 10/9, 31/10.
῾Απλοδώρα ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
᾿Απολλιναρὶα ἢ Δωροθέα παρθένος μοναχὴ ἐν Αἰγύπτῳ (470) 4/1, 5/1.
᾿Απολλινάριος ᾿Επίσκοπος Βαλεντίας (520) 5/10.
᾿Απολλινάριος ᾿Επίσκοπος Ραβέννης μάρτυς (75) 23/7.
᾿Απόλλων ἐν Νικομηδείᾳ μαρτυρήσας (303) 21/4.
᾿Απολλωνία ἢ ᾿Απολλωνιὰς μάρτυς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ προστάτις ὀδονταλγούντων (249) 9/2.
᾿Απολλώνιος ἐν Αἰγύπτῳ μάρτυς (305-311) 5/6.
᾿Απολλώνιος Θηβαΐδος (4ος αἰών) 31/3.
᾿Απολλώνιος μάρτυς (3ος αἰών) 14/12.
᾿Απολλώνιος μάρτυς (251) 4/9.
᾿Απολλώνιος μάρτυς 6/7.
᾿Απολλώνιος μάρτυς ἐν Ρώμῃ 23/7
᾿Απολλώνιος μάρτυς ὁ νέος τῇ ἡλικίᾳ (273) 30/7.
᾿Απολλώνιος Σάρδεων μάρτυς (3ος αἰών) 10/7.
᾿Απολλώς ἀκόλουθος αὐτοκρατείρας ᾿Αλεξάνδρας συζ. Διοκλητιανοῦ μάρτυς 8/12, 30/3, 21/4, 23/4.
᾿Απολλὼς ᾿Επίσκοπος 10/6.
᾿Απολλὼς μοναχὸς ἐν Θήβαις 25/1.
᾿Απόστολος νεομάρτυς (1686) 16/8.
᾿Αππιανὸς ἢ ᾿Αμφιανὸς μάρτυς ἐν Λυκίᾳ (4ος αἰών) 2/4.
᾿Αππίων μάρτυς 26/7.
᾿Απρίων ᾿Επίσκοπος Κύπρου 7/2.
᾿Απρονιανὸς μάρτυς (304-310) 7/6.
᾿Απρούνκουλος ᾿Επίσκοπος Κλερμὸν Γαλλίας 14/5.
᾿Απφία σύζυγος Φιλήμονος ἐκ τῶν Ο´ (1ος αἰών) 22/11.
᾿Απφὼ ᾿Επίσκοπος ᾿Οξύρυγχος (4ος αἰ) 18/9.
῎Αρβηλος ἢ ᾿Αειθαλᾶς μάρτυς (7ος αἰών) 11/12.
῎Αργειος μάρτυς (320) 2/1.
᾿Αργυρὴ νεομάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (1725) 5/4.
᾿Αργύριος νεομάρτυς ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ Διόσκορος (1808) 11/5.
᾿Αργυρὼ νεομάρτυς ἐν Προύσῃ (1725) 30/4.
᾿Αρδαλίων ὁ μῖμος καὶ μάρτυς (4ος αἰών) 14/4.
᾿Αρέδιος ἡγούμενος ἐν Λιμόζῃ Γαλλίας (591) 17/11.
᾿Αρέθας ἔγκλειστος τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (12ος αἰών) 24/10.
᾿Αρέθας μεγαλομάρτυς ἐν ᾿Αραβίᾳ (523) 24/10.
᾿Αρέθας ὁ ἐν Βερχοτούριγιε (1910) 15/5.
᾿Αρειανὸς μάρτυς (3ος αἰών) 14/12.
῎Αρειος ἐν Αἰγύπτῳ μάρτυς (305-311) 5/6.
᾿Αρὲς μάρτυς ἐν Κιλικίᾳ (308) 19/12.
῎Αρης μοναχὸς ὁ ἐν Αἰγύπτῳ 13/12.
᾿Αρηβοΐα ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
῎Αρης ἐν ᾿Οστίᾳ Ρώμης (269) 30/1.
᾿Αριάδνη Βασίλισσα 22/8.
᾿Αριάδνη (Μαρία) ἡ ἐν Φρυγίᾳ μάρτυς (2ος αἰών) 18/9.
᾿Αρισταινέτη ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
᾿Αριστάκες ᾿Αρμενίας 30/9.
᾿Αρίσταρχος ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο´ 14/4, 15/4, 27/9.
᾿Αριστείδης μάρτυς ἐν Καρχηδόνι (249-251) 10/4.
᾿Αριστείδης μάρτυς ὁ ᾿Αθηναῖος (120) 13/9.
᾿Αριστίων ᾿Επίσκοπος ᾿Αλεξανδρείας ἱερομάρτυς 3/9.
᾿Αριστίων ἢ ᾿Αρίστων ἢ ῎Αριστος 2ος, ᾿Επίσκοπος Κύπρου 22/2.
᾿Αριστόβουλος 15/3, 16/3.
᾿Αριστόβουλος ἀπόστολος ἐκ τῶν Ο´ ᾿Επίσκοπος Μεγάλης Βρεττανίας (1ος αἰών) 15/3, 16/3, 31/10 (σύναξις).
᾿Αριστοκλῆς (κατ᾿ἄλλους ᾿Αριστοτέλης) πρεσβύτερος ἐν Κύπρῳ μάρτυς (306) 20/6.
᾿Αριστοκλῆς Μόσχας (1918) 24/8.
῎Αριστος ἢ ᾿Αρίστων βλ. ᾿Αριστίων.
᾿Αριστοτέλης (κατ᾿ ἄλλους ᾿Αριστοκλῆς) πρεσβύτερος ἐν Κύπρῳ μάρτυς (306) 20/6, 23/6.
᾿Αρίστων ἢ ῎Αριστος βλ. ᾿Αριστίων.
᾿Αρκάδιος ᾿Επίσκοπος Νόβγκοροντ σύναξις (1063) 10/2.
᾿Αρκάδιος ᾿Επίσκοπος ᾿Αρσινόης ὁ θαυματουργὸς 29/8.
᾿Αρκάδιος ᾿Επίσκοπος νεοϊερομάρτυς ἐν Ρωσσίᾳ (1938) 26/1.
᾿Αρκάδιος ᾿Επίσκοπος Νόβγκοροντ (1163) 18/9.
᾿Αρκάδιος ᾿Επίσκοπος Τριμυθοῦντος 7/3.
᾿Αρκάδιος μάρτυς ἐκ Καισαρείας Μαυριτανίας (3ος αἰών) 12/1.
᾿Αρκάδιος μοναχὸς ἐν Κύπρῳ (361) 6/3.
᾿Αρκάδιος μοναχὸς ἐν Νοβοτὸρσκ (Τορξχόκ) (11ος αἰών) 13/12, 14/8.
᾿Αρκάδιος τῆς Βυάσμα (Ρωσίας) (1592) 26/1.
᾿Αρμόζος μάρτυς ἐν Ρώμῃ (301) 6/7.
᾿Αρνοὺ (Arnould) ἐν Γαλλίᾳ 18/7.
᾿Αρόα μάρτυς (310) 4/7.
᾿Αρπύλας μοναχὸς Γότθος ἐν Κριμαίᾳ μαρτυρήσας τῷ 375 26/3.
᾿Αρσάκειος μάρτυς 12/11.
᾿Αρσάκειος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 11/10.
᾿Αρσένιος Α´ ᾿Επίσκοπος ἐν Σερβίᾳ, σύναξις (1266) 30/8.
᾿Αρσένιος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Ιππεκίου (1266) 28/10.
᾿Αρσένιος ᾿Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας (959) 19/1.
᾿Αρσένιος γέρων τοῦ Βαλαὰμ (Κοίμησις) (1853) 6/4.
᾿Αρσένιος γέρων τοῦ ᾿Ηλιοὺ τοῦ Σπηλαιώτου (960) 11/9.
᾿Αρσένιος ἐν ῎Ικαλτο Γεωργίας (1127) 6/2.
᾿Αρσένιος ἐν Λάτρῳ μοναχὸς (8ος-10ος αἰών) 13/12.
᾿Αρσένιος ἐν Πάρῳ (1877) 31/1.
Αρσένιος ᾿Επίσκοπος Νιλοζίντα (1018) 31/7.
᾿Αρσένιος ᾿Επίσκοπος Τβὲρ (1409) 2/3.
᾿Αρσένιος ἡγούμενος τοῦ Κόνεβιτς (1447) 12/6 καὶ 8/9.
᾿Αρσένιος Καθολικὸς Γεωργίας (860-807) 25/9.
᾿Αρσένιος Μητροπολίτης Βερροίας ἱερομάρτυς (τοπικὴ ἑορτή) 28/5.
᾿Αρσένιος Μητροπολίτης Ροστώβ (1772) 28/2.
᾿Αρσένιος μοναχὸς ἐν Κιέβῳ (14ος αἰών) 8/5.
᾿Αρσένιος ὁ ἐν Ράξῳ 27/11.
᾿Αρσένιος ὁ Μέγας (448) 8/5.
᾿Αρσένιος ὁ νέος ἐν Πάρῳ (1877) 18/8.
᾿Αρσένιος ὁ νέος ὁ Καππαδόκης (1924) 10/11.
᾿Αρσένιος ὁ Ρῶσσος νεομάρτυς ἀρχιμανδρίτης (1937) 23/9.
᾿Αρσένιος Πατρ. Κωνσταντινουπόλεως (1273) 30/9.
᾿Αρσένιος τῆς Μπαρνάκοβα μοναχός 8/5.
᾿Αρσένιος τοῦ Κομὲλ (Βολόγκντα) (1550) 24/8.
᾿Αρσένιος τοῦ Νόβγκοροντ μοναχὸς ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς (1517), 8/5, (ἀνακομιδή) (1570), 12/7.
᾿Αρτεμᾶς ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο´ (1ος αἰών) 30/10.
᾿Αρτεμᾶς μάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (3ος αἰών) 28/4.
᾿Αρτεμία μάρτυς πριγκήπισσα (304-310) 7/6.
᾿Αρτεμίδωρος καὶ Βασίλειος μάρτυρες 26/10.
᾿Αρτεμίδωρος μάρτυς 20/9.
᾿Αρτεμιόδωρος μάρτυς 8/9.
᾿Αρτέμιος ᾿Επίσκοπος Θεσσαλονίκης 24/3.
᾿Αρτέμιος μεγαλομάρτυς (362) 20/10.
᾿Αρτέμιος τῆς Βέρκουλα δεκατριετὴς παῖς (1545) 20/10, 23/6.
᾿Αρτέμων ᾿Επίσκοπος Σελευκείας (1ος αἰών) 24/3.
᾿Αρτέμων ἱερομάρτυς πρεσβύτερος Λαοδικείας (303) 12/4, 24/3.
᾿Αρτέμων μάρτυς 9/11.
᾿Αρτχὶλ βασιλεὺς Γεωργίας μάρτυς (744) 21/6.
᾿Αρχελαΐς, Θέκλα, Σωσάννα, ἐν Σαλέρνο, Παρθενομάρτυρες (293) 6/6.
᾿Αρχέλαος διάκονος ἐν ᾿Οστίᾳ Ρώμης (269) 30/1.
᾿Αρχέλαος μάρτυς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 152 (ἢ 52) μάρτυρες ἐν Αἰγύπτῳ 5/3.
῎Αρχιππος ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο´ (1ος αἰών) 19/2, 22/11, σύναξις 6/7.
᾿Αρχόντιος μάρτυς 3/9.
῎Ασαφ ᾿Επίσκοπος Χλάνελγουϊ (Llanelwy) Οὐαλλίας (6ος -7ος αἰών) 1/5.
᾿Ασινὲθ ἐν Γκορίτσκυ ἡ διὰ Χριστὸν σαλὴ 19/4.
᾿Ασιότ Κουροπαλάτης, Βασιλεὺς Γεωργίας (9ος αἰών) 27/1.
῎Ασιος ἢ ᾿Ασίγιας (ἰατρὸς) ὁ Σύρος ὁ θαυματουργὸς (5ος αἰ) 15/7.
᾿Ασκάλων ἢ ᾿Ασκλᾶς μάρτυς ἐν Αἰγύπτῳ (287) 20/5.
᾿Ασκιτρέας (344) 17/4.
᾿Ασκλᾶς βλ. ᾿Ασκάλων.
᾿Ασκληπιάδης ἐν Σμύρνῃ καὶ σὺν αὐτῷ (250) 11/3.
᾿Ασκληπιάς 4/7.
᾿Ασκληπιοδότης μάρτυς ἐν ᾿Αδριανουπόλει καὶ οἱ σὺν αὐτῷ (305-311) 15/9, 19/2.
᾿Ασκληπιόδωρος μάρτυς (2ος αἰών) 3/7.
᾿Ασκληπιὸς καὶ ᾿Ιάκωβος μοναχοὶ ἐν Συρίᾳ 27/2.
᾿Ασπασία ἐκ τῶν 40 παρθενομαρτύρων ἐν Θράκῃ (4ος αἰών) 1/9.
᾿Αστεῖος ἢ ᾿Αστείων ἱερομάρτυς ᾿Επίσκοπος Δυρραχίου (2ος αἰών) 4/6, 6/7.
᾿Αστεῖος μοναχὸς μάρτυς ἐν ῾Αλμυρίδι Σκυθίας (290) 7/7, 8/7.
᾿Αστείων βλ. ᾿Αστεῖος.
᾿Αστέριος μάρτυς (269) 6/7.
᾿Αστέριος μάρτυς (327) 20/5.
᾿Αστέριος μάρτυς ἐν Κιλικίᾳ (285) 29/10, 30/10.
᾿Αστέριος συγκλητικὸς μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ (260) 7/8.
᾿Ασύγκριτος ᾿Απόστολος ἐκ τῶν Ο´ 8/4.
᾿Ασύγκριτος ἱερομάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει 19/6.
᾿Ασώματοι Δυνάμεις. Σύναξις ᾿Αρχαγγέλων 8/11.
῎Ατταλος ἐν Λουγδούνοις Γαλλίας μαρτυρήσας 25/7.
῎Ατταλος ἐν Μπομπιὸ (Βουργουνδίας) μοναχός (627) 10/3.
῎Ατταλος ἐν Ρουμανίᾳ μάρτυς (4ος-5ος αἰών) 4/6, 4/7.
῎Ατταλος μοναχός 6/6.
᾿Αττικὸς μάρτυς 26/8.
᾿Αττικὸς μάρτυς (320) 2/11.
᾿Αττικὸς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (425) 8/1.
῎Αττιος μάρτυς ἐν Πέργῃ Παμφυλίας (3ος αἰών) 1/8.
Αὐγούλος (Avgul) ᾿Επίσκοπος Βρεττανίας 7/2.
Αὐγούστα ἡ Βασίλισσα (305) 25/11.
Αὐγουστῖνος ἀρχιμανδρίτης Μονῆς ᾿Ορὰνς καὶ 15 σὺν αὐτῷ μαρτύρων (1918) 18/8.
Αὐγουστῖνος ᾿Επίσκοπος ῾Ιππῶνος ᾿Αφρικῆς (430) 15/6.
Αὐγουστῖνος ᾿Επίσκοπος Καντερβουρίας Εὐαγγελιστὴς τῆς ᾿Αγγλίας (605) 26/5.
Αὔδακτος ἐν Φρυγίᾳ μάρτυς 7/2.
Αὔδακτος μάρτυς (4ος αἰών) 4/10.
Αὐδοένος ἢ Οὐᾶν (Ouen) ᾿Επίσκοπος Ρουέννης (ᾀουεξ) (Γαλλίας) (683) 24/8.
Αὖκτος μάρτυς ἐν ᾿Αμφιπόλει Μακεδονίας 7/11.
Αὐξέντιος (815-820) 18/4.
Αὐξέντιος ἀσκητὴς ἐν Κύπρῳ (12ος αἰών) 28/9.
Αὐξέντιος (Δωρόθεος) 5/11.
Αὐξέντιος ἐν Βιθυνίᾳ μοναχὸς (470) 14/2.
Αὐξέντιος ἐν Βόλογκντᾳ μοναχός (15ος αἰών) 12/6.
Αὐξέντιος ἐν Λαοδικείᾳ Φρυγίας, μάρτυς 28/7.
Αὐξέντιος μάρτυς ἐν Σεβαστείᾳ (284) ἢ [4ος αἰὼν (Ρ)] 13/12.
Αὐξέντιος νεομάρτυς ἐν Κωνσταντινουπόλει (1362) 25/1.
Αὐξίβιος ᾿Επίσκοπος Σόλης ἐν Κύπρῳ (102) 17/2, 28/4.
Αὐστρεμόνιος ἢ ᾿Οστρεμουᾶν ᾿Επίσκοπος Κλερμὸν, ᾿Απόστολος ᾿Αρβενῶν (Γαλλίας) (3ος αἰών) 1/11.
Αὐτόνομος ἱερομάρτυς ᾿Επίσκοπος ἐν ᾿Ιταλίᾳ (313) 12/9.
᾿Αφάψιος ἢ ᾿Εφάψηος (μονῆς ἡγούμενος Νικηφόρος) ἱερομόναχος 13/5.
᾿Αφθόνιος ᾿Επίσκοπος Νόβγκοροντ σύναξις (1652) 10/2.
᾿Αφθόνιος μάρτυς ἐν Περσίᾳ (341) 2/11.
῎Αφρα παρθενομάρτυς (304) 5/8.
᾿Αφράατος ὁ Πέρσης (370) 29/1.
᾿Αφρικανὸς ᾿Επίσκοπος Λουγδούνου 1/5.
᾿Αφρικανὸς μάρτυς (3ος αἰών) 28/10.
᾿Αφρικανὸς, Πούπλιος καὶ Τερέντιος μάρτυρες ἐν Καρχηδόνι (250) 10/4, 13/3.
᾿Αφροδίσιος μάρτυς ἐν Κιλικίᾳ 21/6.
᾿Αφροδίσιος μάρτυς ἐν Παλαιστίνῃ 4/5.
᾿Αφροδίσιος μοναχός, ὁ ἐν Παλαιστίνῃ 24/12.
᾿Αχὰζ ὁ δίκαιος 1/4.
᾿Αχαϊκὸς ἐκ τῶν Ο´ ἀποστόλων 15/6.
᾿Αχαϊκὸς μάρτυς 24/12.
᾿Αχαιμενίδης ὁμολογητὴς ὁ ἐν Περσίᾳ 3/11.
᾿Αχεὶμ μάρτυς ἐκ τῶν ἑπτὰ παίδων Μακκαβαίων (166 π.Χ) 1/8.
᾿Αχίας Προφήτης (960 π.Χ.) 12/11.
᾿Αχιλλᾶς Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας (312) 3/6.
᾿Αχίλλειος Β΄ βασιλεὺς τῆς Γεωργίας (744) 20/3.
᾿Αχίλλειος ᾿Επίσκοπος Λαρίσης (330) 15/5.
᾿Αχίλλειος ἢ ᾿Ακουΐλα ἢ ᾿Ακύλα μοναχὸς τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (14ος αἰών) 4/1.
᾿Αχίλλειος καὶ ῾Ιερεμίας πρεσβύτεροι ἱερομάρτυρες 6/4.
᾿Αχίλλειος τῆς Σκήτης μοναχὸς ὁμολογητὴς (5ος αἰών) 17/1.
᾿Αχμὲντ (Μωάμεθ) ὁ Καλλιγράφος Τοῦρκος (1682) 3/5, 24/12.
᾿Αψῆς (᾿Ακέψιος) μάρτυς (7ος αἰών) 11/12.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s